Beleid en financiële informatie


Het beleid van de Algemene Kerk wordt uiteengezet op de webpagina ‘home‘.

De Algemene Kerk heeft geen betaalde medewerkers in dienst, maar maakt gebruik van zelfstandige dienaren. Een zelfstandige dienaar ontvangt een gift. Deze gift wordt gebaseerd op de voorziening in levensonderhoud van dienaren en hun gezinnen.

De Algemene Kerk heeft geen enkele  fiscale betrokkenheid. De inkomstenbelasting wordt door de dienaren aan de fiscus afgedragen (pseudo-ondernemer).

Bestuurders ontvangen ter zake van de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen vergoeding, maar kunnen eventueel en desgevraagd vergoeding ontvangen voor gemaakte reiskosten conform de door de overheid vastgestelde vrijgestelde hoogte.

Het RSIN nummer van De Algemene Kerk is  819114200.

Exploitatierekening over 2020 
Ontvangen Tienden
Tienden713 743
Af : Vrijstellingsvergoedingen- 383 422
Af :Reiskosten- 32 727
297 594
Ontvangen Offers
Offers algemeen47 869
Af: Kosten ten laste van offers incl. kleding- 55 971

- 8 101
Ontvangen Offers Armen
Offers Armen106 641
Rente baten136
Af: Verstrekte giften (inclusief brood en wijn)- 71 038
Af: Uitgaven eredienst (attributen)- 10 727
25 011
Exploitatieresultaat onroerende zaken
Ontvangen huur/verkoopvergoedingen583 661
Kosten en aankoop onroerende zaken- 345 265
238 396
Overige exploitatiesaldi
Drukkerij en Werkwoord-14
Jeugdwerk-801
Bankkosten- 1 289
Verzekeringen- 8 329
Overige- 7 278
- 17 711
Exploitatiesaldo over boekjaar535 190