Beleid en financiële informatie


Het beleid van de Algemene Kerk wordt uiteengezet op de webpagina ‘home‘.

De Algemene Kerk heeft geen betaalde medewerkers in dienst, maar maakt gebruik van zelfstandige dienaren. Een zelfstandige dienaar ontvangt een gift. Deze gift wordt gebaseerd op de voorziening in levensonderhoud van dienaren en hun gezinnen.

De Algemene Kerk heeft geen enkele  fiscale betrokkenheid. De inkomstenbelasting wordt door de dienaren aan de fiscus afgedragen (pseudo-ondernemer).

Bestuurders ontvangen ter zake van de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen vergoeding, maar kunnen eventueel en desgevraagd vergoeding ontvangen voor gemaakte reiskosten conform de door de overheid vastgestelde vrijgestelde hoogte.

Het RSIN nummer van De Algemene Kerk is  819114200.

Exploitatierekening over 2018 
Ontvangen Tienden
Tienden641 677
Af : Vrijstellingsvergoedingen- 346 949
Af :Reiskosten- 65 832
228 896
Ontvangen Offers
Offers algemeen61 107
Af: Kosten ten laste van offers incl. kleding- 40 896
20 211
Ontvangen Offers Armen
Offers Armen94 677
Rente baten1 097
Af: Verstrekte giften (inclusief brood en wijn)- 92 534
Af: Uitgaven eredienst (attributen)- 328
2 912
Exploitatieresultaat onroerende zaken
Ontvangen huur/verkoopvergoedingen50 677
Kosten en aankoop onroerende zaken- 181 849
- 131 172
Overige exploitatiesaldi
Drukkerij en Werkwoord1725
Jeugdwerk-2347
Bankkosten- 838
Verzekeringen- 7 444
Overige- 23 461
- 32 365
Exploitatiesaldo over boekjaar 88 482