Home


 

De Algemene Kerk

De Algemene Kerk is in de jaren dertig van de 20e eeuw ontstaan als een voortzetting van een Werk dat God sinds de 19e eeuw onder de gedoopten doet. Dat Werk in de 19e eeuw begon in Engeland en staat bekend onder de naam Catholic Apostolic Church.

Wij geloven dat de kerk uit alle gedoopten bestaat, ongeacht de denominatie waartoe zij behoren. De kerk is geroepen Christus’ lichaam te openbaren in eenheid en in de gestalte waarin God haar geschapen heeft. In plaats daarvan is zij verscheurd en verdeeld geraakt. In het Werk dat God in de 19e eeuw begonnen is en dus in onze dagen voortzet maakt Hij de gestalte van de kerk weer zichtbaar zoals Hij haar in het begin gemaakt heeft en roept Hij de gedoopten op zich te bekeren van elke dwaling, boete te doen over de zonden en de verdeeldheid en zich klaar te laten maken voor de wederkomst van Christus.

Degenen die geloven dat het God is die dit Werk doet en die zich daaraan verbinden blijven ook trouw in de denominatie waar zij gedoopt zijn. Er is maar één doop en dus één lichaam van Christus: je kunt je niet van je broeders en zusters afscheiden. Alleen als zij bij het bezoeken van de samenkomsten in hun eigen denominatie in gewetensconflict komen bezoeken zij die samenkomsten daar niet langer meer.

Het Werk dat God in de Algemene Kerk doet krijgt concreet gestalte in

  • het vieren van de eucharistie en de andere (ere)diensten van de kerk
  • de geestelijke opbouw van de gedoopten en
  • de ondersteuning van de gedoopten, zowel op geestelijk vlak (pastoraat) als op materieel vlak (armenzorg)